Optimalizace layoutu haly vedla k levnější výrobě

Strojírenství

Snímkování
Optimalizace prostor
Projektové řízení
Layout
Standardizace
5S
Materiálový tok

Výrobní provozy, které vznikají bez předem stanoveného plánu, obvykle nezohledňují základní požadavky průmyslové výroby na efektivitu, ergonomii, minimální manipulaci či eliminaci plýtvání. V určitý moment se situace stane neúnosnou. V Paul Advisory víme, co v takových chvílích dělat! Po několika úspěšných menších projektech zaměřených na úzká hrdla ve výrobě, normování spotřeby času či snímkování práce mistrů, jsme od společnosti dostali strategické zadání: optimalizace prostor výrobní haly. Po dohodě s vedením jsme projekt rozdělili do 3 etap: analytická, návrhová a realizační. Hned na to jsme se pustili se do práce.

Analýza situace

Analytická část byla zahájena detailním screeningem, ze kterého vyšlo najevo že: 

 • Layout haly a jednotlivá pracoviště nejsou navržena dle průtoku zakázky výrobou, a je nutno mezi jednotlivými pracovišti s materiálem manipulovat
 • Vhodný není ani layout jednotlivých pracovišť z hlediska efektivity a ergonomie
 • Absence standardizace a vizualizace
 • Individuální přístup ke zmetkové výrobě
 • Nestandardní skladování vstupního materiálu a hotové výroby (všude kde se dá)

První etapa projektu pokračovala sběrem výrobních dat a jejich vyhodnocením – snímkování, procesní analýzy, propočty délek logistických cest, potřebnost skladovacích a výrobních ploch…

Výstupem první etapy byla definice zadání (cíle) projektu optimalizace layoutu:

 • napřímit materiálový tok
 • zkrátit manipulační trasy
 • standardizovat plochy pro skladování
 • centralizovat expediční sklad
 • optimalizovat jednotlivá pracoviště, popřípadě pracovní místa

Návrhová část

Na základě definovaného zadání a provedených analýz bylo navrženo několik variant. Každá z nich obsahovala samotný návrh layoutu v grafické podobě, kapacitní propočty, návrhy optimálních logistických cest, skladovacích a výrobních ploch vč. rozvodů médií (elektřina, voda, vzduch). Ke každé z variant byl připraven změnový projekt. Po diskusi s vedením společnosti byla nejoptimálnější varianta odsouhlasena. Tato varianta zahrnovala kompletní změnu layoutu třech výrobních hal – cca třech desítek pracovišť.

Realizace řešení

Třetí etapa spočívala v samotné realizaci změnového projektu dle standardizované metodiky. Pracovníci Paul Advisory působili v roli projektového manažera. V této etapě jsme byli odpovědní za dodržování termínů, čerpání zdrojů a správnost samotného stěhování výroby.

Co projekt optimalizace layoutu společnosti přinesl, když byla ochotna zastavit výrobu na jeden týden a zabývat se stěhováním?

 • došlo ke standardizaci jednotlivých ploch, tj. jasnému vyznačení ploch pro výrobu, skladování, manipulaci
 • napřímením materiálového toku došlo ke snížení času potřebného k navážení hlavního vstupního materiálu – filtračního media o 60 % a zároveň snížilo čekání jednotlivých pracovišť na materiál cca o 10 %
 • snížil se čas manipulace a hledání u jednotlivých pracovnic o 20 %, což v kombinaci s přijmutím manipulanta dokázalo odstranit odpolední směnu
 • průběžná doba výroby se snížila v průměru o více než 15 % (u typových filtrů o 25 %)
 • zlepšení ergonomie práce na pracovišti spínání a montáž – snížení manipulace a pohybů o 30 %
 • centralizace expedičního skladu měla za následek snížení doby expedice o 30 %
 • celkové snížení transportů a přesunů všech pracovníků se v úhrnu snížilo téměř o 40 %
 • další nekvantifikovatelné přínosy, jako zpřehlednění výroby, zlepšení organizace práce, zlepšení pracovní morálky, standardizace, možnost nastavení sběru výrobních dat a nevázanosti výkonu na odměňovací systém...

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt